СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ФАСТІВСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ КУРІНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА»

 

Фастів – 2013

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Громадська організація «Фастівський козацький курінь Українського козацтва», (надалі – «Організація»), є національно-патріотичною, оборонно-спортивною, неполітичною, незалежною та неприбутковою громадською організацією.
 • Громадська організація «Фастівський козацький курінь Українського козацтва» є добровільним об’єднанням фізичних осіб для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.
 • Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
 • Організація об’єднує людей, які відчувають себе спадкоємцями українського козацтва, гуртує учасників і нащадків усіх гілок, напрямків і течій українського козацтва незалежно від місця їхнього проживання, які сповідують українську національну ідею і реалізують її через розвиток козацького руху в умовах сучасності.
 • Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про громадські об’єднання”, чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями, українськими звичаями та традиціями, які не суперечать законам України.
 • Організація створюється і діє на основі добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу, прозорості, відкритості та публічності.
 • Організація взаємодіє з державними установами, політичними партіями та громадськими організаціями на договірних засадах, розвиває співпрацю з козацькими громадами України та за кордоном.
 • Організація не є воєнізованим формуванням.
 • Мовою спілкування та діловодства в Організації є українська мова.
 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
 • Організація є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий і валютний рахунки у банківських установах, круглу печатку та штамп зі своїм повним найменуванням, ідентифікаційним кодом та зображенням у вигляді козацької символіки, фірмовий бланк, інші реквізити, а також використовує власний прапор, герб, логотип, свою символіку, бунчуки, клейноди, відзнаки отамана, однострій, козацькі відзнаки та нагороди.
 • Організація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законодавством України порядку.
 • Найменування організації:
  • Повне найменування українською мовою: Громадська організація «Фастівський козацький курінь Українського козацтва».
  • Скорочене найменування українською мовою: ГО «Фастівський козацький курінь УК».
  • Повне найменування англійською мовою: Civil Society Organization “Fastivskyj Kozackyj Kurin Ukrainskoho Kozactva”
  • Скорочене найменування англійською мовою: CSO “Fastivskyj Kozackyj Kurin UK”.
 • Місцезнаходження організації: 08500, Київська область, м. Фастів, провулок Карла Маркса, 37.
 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
 • Метою діяльності Організації є:
 • захист, охорона, розвиток української нації та України;
 • служіння Богові, людству, Україні та планеті Земля;
 • відродження, збереження, розвиток українського козацтва на Фастівщині та в Україні;
  • Завдання Організації:
   • виховання молоді, членів Організації та інших громадян України в дусі українського козацького лицарства, української національної ідеї;
   • пропагування та ведення здорового способу життя, популяризація спорту, в тому числі військово-прикладних і технічних видів (рукопашний бій, кульова стрільба, інші види спорту), привчати українців до гартування тіла та духу;
   • вивчення, поширення та розвиток української мови;
   • дослідження та вивчення історії українського козацтва;
   • сприяння виданню та поширенню української літератури: наукової, історичної, етнографічної, та іншої інформації, в тому числі щодо висвітлення козацького руху;
   • відродження та розвиток козацької господарської діяльності, створення козацьких січей, паланок і поселень;
   • розвиток та поширення українського козацтва, а також інформації про нього;
   • охорона, відродження та пошук української історичної спадщини;
   • сприяння у підготовці молоді до військової служби, вишколу козаків;
   • участь у відродженні доброчинної діяльності козацтва;
   • покращення екологічної ситуації в Україні, пошук ефективних енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно чистих форм землекористування і виробництва;
   • співпраця з козацькими громадами в Україні та за її межами;
   • розвиток туризму;
   • задоволення правових, соціальних, творчих, духовних, інших інтересів своїх членів;
   • захист прав, свобод, інтересів Організації, її членів та тих, хто потребує допомоги;
   • взаємодія з державними, профспілковими, комерційними та громадськими об’єднаннями з питань реалізації державної політики, планів та програм щодо поліпшення умов життя і побуту українського народу та захисту його інтересів відповідно до рішень органів влади;
   • сприяння органам влади у формуванні державної політики у сфері духовного, економічного, соціального будівництва держави з урахуванням козацьких традицій;
   • активне сприяння органам правопорядку в охороні громадського порядку, профілактиці правопорушень, правовій пропаганді, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та законних інтересів українського народу.
  • Для виконання завдань, передбачених цим Статутом, Громадська організація «Фастівський козацький курінь Українського козацтва» співпрацює з громадськими організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, з іншими об’єднаннями громадян в Україні та за її межами.
  • ГО «Фастівський курінь Українського козацтва» є організацією, яка може вступати в спілки об’єднань громадян, міжнародні громадські об’єднання, а також підтримувати міжнародні контакти та укладати угоди, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
  • Для виконання статутних завдань Організація у порядку, встановленому законодавством, має право:
   • укладати угоди, виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права, в тому числі орендувати будівлі, приміщення, землю, бути їхнім приватним власником;
   • представляти і захищати свої правові та законні інтереси, правові та законні інтереси своїх членів та інших осіб у державних та громадських органах;
   • брати участь у громадсько-політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
   • одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
   • вносити пропозиції до органів влади і управління;
   • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
   • засновувати засоби масової інформації;
   • здійснювати необхідну господарську діяльність, засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних завдань, у тому числі підприємства туризму;
   • організовувати роботу гуртків для дітей, спортивних секцій та відділень з різних видів спорту, проводити концерти, виставки, фестивалі, змагання, вишколи та семінари, табори та мандрівки від місцевого до міжнародного рівнів;
   • створювати спортивні клуби;
   • створювати видавництва зі статусом юридичної особи, займатися видавничою діяльністю;
   • користуватися пільгами, передбаченими чинним законодавством;
   • виступати позивачем та відповідачем у судах;
   • брати участь у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, наукової роботи та запрошувати до неї відповідних фахівців;
   • залучати до своєї роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір і види оплати праці згідно з чинним законодавством;
   • вести на громадських засадах наукову, методичну та соціологічну діяльність, в тому числі надавати таку допомогу іншим організаціям та установам;
   • проводити заходи щодо охорони і захисту довкілля.
 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА
 • Організація об’єднує людей, нащадків українського козацтва незалежно від місця їхнього проживання, громадян України, осіб без громадянства та українців – громадян інших країн, які сповідують українську національну ідею та ідеологію українського козацтва, реалізують, відновлюють і розвивають українське козацтво.
 • Українським козаком може бути лише той, хто готовий стати оборонцем, захисником і рятівником України та планети в цілому, української нації, української мови, розвивати українську культуру й відповідати вимогам: український козак – душа правдива, справедлива і незрадлива. Український козак – це лицар України, морально чиста, високодуховна і матеріально незалежна людина, яка вміє панувати над собою, володіє своїми емоціями, розумом і волею, патріот України, який постійно духовно і фізично готує себе до оборони Батьківщини, свого роду та українського народу, його честі та гідності, дбає про єдність українського козацтва і українства всього світу.
 • Організація складається з українських козаків.
 • Членами Організації є фізичні особи: українці (іноземці, особи без громадянства), громадяни України з 18-річного віку, які хочуть розбудовувати та захищати самостійну, незалежну, соборну, демократичну та екологічно чисту Україну, і діють відповідно до цього, визнають статут ГО «Фастівський козацький курінь УК», пройшли випробувальний термін один рік і виявили себе як такі, що мають глибокі українські патріотичні переконання, склали козацький іспит, прийняли присягу, сплачують членські внески (окрім курінних товаришів) і здійснюють суспільно-корисну для України діяльність.
 • У особливих випадках членом організації може стати особа, яка досягла 14 років.
 • Випробувальний термін триває 1 рік і розпочинається з моменту подання фізичною особою заяви до Організації про бажання стати козаком.
  • Заява подається у письмовій формі.
  • Людина, яка розпочала випробувальний термін, набуває статус кандидата в козаки (далі за текстом – «кандидат»).
  • Писар відповідного підрозділу Організації фіксує інформацію (ПІБ кандидата, дата народження, час та дата подання заяви) про початок випробувального терміну в реєстрі підрозділу та видає кандидатові в козаки виписку з нього. Також писар відповідного підрозділу зберігає заяву кандидата.
 • Вступний козацький іспит складається на Курінній раді старшини у формі співбесіди після проходження випробувального терміну на загальних умовах.
  • На вступному іспиті перевіряються знання кандидата зі статуту Організації, історії та культури України.
  • Питання до вступного іспиту затверджуються Курінною радою старшини.
 • Після проходження випробувального терміну та складання козацького вступного іспиту кандидат приймається до індивідуальних членів за козацьким звичаєм на Курінній раді старшини або Раді куреня згідно із письмовою заявою про вступ, при наявності двох рекомендуючих з числа членів Організації. Після вступу до Організації кандидат стає козаком.
 • При прийнятті в члени, особисті дані козака заносяться до реєстру Організації та сотні, до якої він входить. Також козакові надається посвідчення члена організації.
 • За вагомий внесок в розвиток козацтва, випробувальний термін для вступу в козаки може бути зменшений до 6 (шести) місяців, а заслужені і видатні громадські, політичні, наукові, культурні діячі, які проявили себе активними провідниками української державності та козацької ідеї, можуть бути допущені до складання вступного іспиту без випробувального терміну. Рішення щодо цього приймає Курінна рада старшини.
 • При вступі до Організації сплачується вступний та членські грошові внески, розмір яких затверджується Радою куреня.
 • Індивідуальні члени організації складаються із дієвих та недієвих козаків.
  • Дієвий козак (надалі за текстом – «козак») – це член Організації, який повністю виконує свої обов’язки і користується усіма правами індивідуального члена ГО «Фастівський козацький курінь УК».
  • Недієвий козак – це член Організації, який за поважних обставин не може виконувати всі обов’язки індивідуального члена ГО «Фастівський козацький курінь УК», але при цьому залишається прихильником Організації, дотримується статуту, а також інколи бере участь у її діяльності. Недієвий козак має назву – курінний товариш.
  • Статус курінного товариша надає Курінна рада старшини.
  • Права та обов’язки курінного товариша обмежені.
  • За власним бажанням курінний товариш може стати дієвим козаком, але тільки після шестимісячного періоду виконання всіх обов’язків індивідуального члена Організації та рішення Курінної ради старшини, при цьому він користується правами недієвого козака.
  • В реєстрах Організації курінні товариші мають помітку «КТ».
 • Діти, які займаються у підрозділах ГО «Фастівський козацький курінь УК» поділяються за віком на такі категорії:
 • козачата – до 10 років;
 • джури – від 10 років;
 • молоді козаки – від 14 до 18 років.
  • Членство в Організації припиняється:
   • за власним бажанням, письмовою або усною заявою індивідуального члена Організації. Усна заява вважається прийнятою, якщо її подання можуть засвідчити не менше двох козаків. При черговій Курінній раді старшини, Раді куреня така інформація повідомляється курінним писарем для всіх присутніх;
   • за рішенням Курінної ради старшини або Ради куреня у разі порушення цього Статуту та вчинення дій, що завдають шкоди авторитету козацтва;
   • за діяльність спрямовану на розпалювання ворожнечі та розколу єдності Українського козацтва;
   • за несумісну із званням козака діяльність, що завдала шкоди людству, Україні, українському народові, українському козацтву,
   • за невиконання своїх обов’язків, навмисне ігнорування інтересів Організації;
   • за грубе порушення загальнолюдської моралі, прав та свобод;
   • за несплату членських внесків протягом 6 місяців (окрім курінного товариша; козаків, які не досягнули 18 років);
   • Курінною радою старшини на підставі рішення Суду Козацької Честі в разі встановлення факту серйозної зневаги честі козака.
  • Виключені з членів Організації особи мають право оскаржити рішення Курінної ради старшини до Ради куреня (в строк до наступної Ради куреня), рішення Ради куреня оскарженню не підлягає.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
 • Член Організації має право:
  • брати участь у всіх заходах Організації;
  • обирати і бути обраним до складу козацької старшини (окрім курінного товариша та козака, який не досягнув 18 років);
  • виносити на розгляд Ради куреня та Курінної Ради старшини будь-які питання про діяльність Організації;
  • отримувати посади (окрім курінного товариша та козака, який не досягнув 18 років);
  • одержувати інформацію про заходи та діяльність Організації;
  • отримувати відповіді на свої пропозиції та заяви;
  • користуватися майном Організації у встановленому порядку;
  • носити однострої Фастівського козацького куреня Українського козацтва;
  • одержувати допомогу від Організації;
  • вільно виходити з Організації після подання письмової або усної заяви.
 • Член Організації зобов’язаний:
  • бути активним провідником української національної ідеї та правил загальнолюдської моралі;
  • дотримуватися козацьких традицій, оберігати честь і гідність козацького імені, зміцнювати єдність козацтва;
  • брати участь у роботі Організації (окрім курінного товариша), підтримувати її морально і матеріально;
  • дотримуватися та виконувати Статут, положення, універсали, накази та розпорядження Курінного отамана та старшин;
  • займатися суспільно корисною діяльністю;
  • бути порядним сім’янином;
  • дотримуватися здорового способу життя;
  • піклуватися про дітей та молодь;
  • берегти навколишнє середовище;
  • сплачувати вступні та членські внески.
 • Сім’я козака, курінного товариша та наступні покоління мають право вважатися нащадками козацького роду, підлягати піклуванню та захисту козацькою громадою. Установчі папери, універсали, інша козацька документація передається від козака до козака довічно.
 1. СТРУКТУРА ФАСТІВСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО КУРЕНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
  • Фастівський козацький курінь УК зберігає історичні козацькі назви, складається із підрозділів (відокремлених підрозділів) та керівних органів.
  • Відокремлений підрозділ – підрозділ Організації, що знаходиться поза її місцезнаходженням та діє, здійснює представництво та захист інтересів від імені ГО «Фастівський козацький курінь УК».
  • Відокремлений підрозділ функціонує в складі Організації так само як і інші підрозділи.
  • Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

Керівні органи Організації

 • Керівні органи Організації:
 • Рада куреня;
 • Курінний отаман (Наказний курінний отаман);
 • Курінна рада старшини;
 • Канцелярія;
 • Рада старійшин куреня;
 • Контрольно-ревізійна комісія;
 • Суд козацької честі.
  • Курінна рада старшини приймає рішення про утворення або ліквідацію підрозділів (відокремлених підрозділів) організації.

Внутрішня будова організації

 • Підрозділи Організації мають такі загальні назви:
 • сотня;
 • чота;
 • рій;
 • ланка.
  • Ланки об’єднуються у рої (3 ланки); рої – в чоти (3 рої); чоти – в сотні (3 чоти).
  • Ланка – первинний підрозділ Організації (не менше 3-х козаків). Кожна ланка на своїй раді обирає ланкового (керівника ланки) строком на 1 рік.
  • Кожний рій на своїй раді обирає ройового (керівника рою) строком на 1 рік.
  • Кожна чота на своїй раді обирає чотового (керівника чоти) та писаря строком на 1 рік.
  • Кожен підрозділ підзвітний вищому підрозділу, до складу якого він входить.
  • Кожен підрозділ веде свій реєстр козаків та облік підрозділів, які входять до його складу.
  • Підрозділи співпрацюють між собою, визначають завдання і напрямки своєї діяльності, виконують завдання керівних органів ГО «Фастівський козацький курінь УК».
  • Підрозділи поряд із загальною назвою також можуть мати свою власну назву. Власна назва підрозділу не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об’єднань або громадських об’єднань, повідомлення яких прийнято в установленому законом порядку.

Організація сотні

 • Керівними органами сотні є:
 • сотник;
 • рада сотні (загальні збори сотні);
 • сотенна рада старшини.
  • Підрозділи, які входять до складу сотні на своїх радах, обирають делегатів на раду сотні. До ради сотні входять керівники чотів та роїв.
  • Сотенна рада старшини визначає квоту предстваництва, час і місце проведення, порядок денний ради сотні.
  • Старшина сотні:
 • сотник,
 • сотенний писар,
 • сотенний хорунжий,
 • сотенний бунчужний,
 • сотенний скарбничий,
 • сотенний осавул,
 • сотенний обозний.
  • Старшина обирається у січні кожного року на Раді сотні строком на 1 рік.
  • Права та обов’язки старшини сотні аналогічні правам та обов’язкам курінної старшини, але із поширенням лише на козаків сотні.
  • Чисельність сотні, як правило, не повинна перевищувати 100 козаків.
 1. КЕРІВНІ ОРГАНИ ГО «ФАСТІВСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО КУРЕНЯ УК». ПОВНОВАЖЕННЯ, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ СКЛАДУ.

Рада куреня

 • Вищим органом управління Організації є Рада куреня (Загальні збори).
 • Рада куреня складається з делегатів обраних радами підрозділів у кількості, затвердженій Курінною радою старшини.
 • Керівні органи підрозділів Організації обирають делегатів на Раду куреня.
 • Скликається Рада куреня за необхідністю, але не менше ніж один раз на рік.
 • Рада куреня є чинною за наявності двох третіх від її складу.
 • За традицією Рада куреня скликається у січні кожного року.
 • Рішення Ради куреня приймаються простою більшістю.
 • Позачергова Рада куреня може бути скликана за ініціативою Курінного отамана, Курінної ради старшини, Ради старійшин або третини членів Організації.
 • Повноваження Ради куреня:
  • визначає основні програмні заходи, стратегію та тактику їх проведення по виконанню статутних завдань;
  • затверджує Статут і вносить до нього зміни та доповнення;
  • дає наказ керівництву Організації на поточний (один) рік;
  • ухвалює річний звіт, фінансовий план та кошторис Організації;
  • розглядає та затверджує основні документи про діяльність Організації;
  • затверджує або скасовує внутрішні положення, узгоджує до них зміни та доповнення;
  • затверджує програми та учбові плани козацького навчання, виховання молоді, інші документи;
  • приймає рішення про створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи в порядку, встановленому чинним законодавством;
  • реалізує право власності на майно та кошти Організації у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;
  • заслуховує звіти про діяльність структурних підрозділів Організації, контрольно-ревізійної комісії;
  • обирає Курінного отамана (голову Організації);
  • обирає старшину Організації: бунчужного, обозного, осавула, писаря, скарбничого, суддю, хорунжого;
  • обирає старійшин Організації;
  • обирає Контрольно-ревізійну комісію (інспектора);
  • припиняє повноваження Курінного отамана, бунчужного, обозного, осавула, писаря, скарбничого, судді, хорунжого;, інспектора (кантаржія), старійшин;
  • контролює виконання своїх рішень;
  • в разі порушень Статуту Організації організовує перевірку наявних фактів, якщо дані перевірки вказують, що немає навмисного і грубого порушення, то надає термін для усунення недоліків;
  • може скасовувати рішення Курінної ради старшини та інших керівних органів;
  • розглядає скарги та звернення козаків;
  • вирішує інші питання, що стосуються діяльності Організації;
  • приймає рішення про реорганізацію або припинення діяльності Організації.

Курінний отаман

 • Курінний отаман (Голова Організації) є вищою посадовою особою та наділений вищою козацькою, адміністративною владою. Обирається лише Радою куреня з членів Організації.
 • Курінним отаманом (Наказним курінним отаманом) має право бути член Організації, який є дієвим козаком не менше 1 року (без перерви до моменту виборів) і досяг 23 років.
 • Обраному Курінному отаману на Раді куреня вручається булава – символ верховної влади в ГО «Фастівський козацький курінь УК».
 • Курінний отаман може бути достроково переобраний у разі порушення законодавства України, невиконання вимог Статуту, що завдали будь-якої шкоди Організації або за інших вагомих причин.
 • Курінному отаману підпорядковується весь особовий склад ГО «Фастівський козацький курінь УК», крім судді Суду козацької честі, кантаржія (інспектора), голови Ради старійшин куреня, при виконанні ними своїх посадових обов’язків.
 • Повноваження Курінного отамана:
  • обирається Радою куреня відкритим голосуванням строком на 3 (три) роки. Після закінчення цього строку може бути повторно обраним Курінним отаманом або перейти у стан радника при новому отаманові;
  • представляє Організацію у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, іншими структурами та громадянами;
  • призначає на посади;
  • призначає Наказного курінного отамана;
  • контролює роботу старшини;
  • подає на затвердження Курінної ради старшини кандидатуру на посаду наказного старшини, при вибутті одного із членів Курінної ради старшини (не більше двох);
  • головує на засіданнях Ради куреня, Курінної ради старшини;
  • підписує рішення Ради куреня, протоколи, накази, фінансові документи, відкриває рахунки в установах банку, укладає угоди від імені Організації тощо;
  • пропонує кандидатів на посади старшини Організації на Раді куреня;
  • пропонує кандидатів на посади наказної старшини на Курінній раді старшини;
  • у виключних випадках зупиняє членство в організації козака до засідання Курінної ради старшини, але не більше ніж на 30 днів, інакше членство козака поновлюється. Зловживання цим правом вважається грубим порушенням статуту Організації;
  • у тридцятиденний строк може відновити зупинене членство козака;
  • зберігає печатку, статут, примірник реєстру та інші установчі документи Організації.

Наказний курінний отаман

 • Наказний курінний отаман призначається Курінним отаманом за погодженням із Курінною радою старшини із дієвих козаків на період своєї відсутності, але не більше аніж на 30 днів.
  • Наказний курінний отаман на період своєї діяльності має права та обов’язки курінного отамана, але при цьому усі свої дії має узгоджувати із курінною старшиною (Курінною радою старшини).

Канцелярія

 • Канцелярія є організаційно-координаційним та методичним керівним органом, підпорядкованим Курінному отаману, яку очолює курінний писар. До складу канцелярії також входять курінний суддя та курінний осавул. Будучи керівником канцелярії писар організовує її діяльність. У своїй діяльності канцелярія керується цим Статутом, законами України та «Положенням про старшину та керівні органи ГО «Фастівський козацький курінь УК».

Контрольно-ревізійна комісія

 • Для контролю за господарською та статутною діяльністю Організації, Радою куреня обирається Контрольно-ревізійна комісія в складі кантаржія (інспектора) та двох членів із складу Організації строком на 3 роки.
 • Контрольно-ревізійна комісія підзвітна Раді куреня.
 • Засідання контрольно-ревізійної комісії проводяться раз у квартал та є правомочними у разі присутності на них усіх членів. Рішення контрольно-ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів. У своїй діяльності контрольно-ревізійна комісія керується «Положенням про старшину та керівні органи ГО «Фастівський козацький курінь УК».

Курінна рада старшини

 • Курінна рада старшини є колегіальним керівним органом Організації між Радами куреня;
 • Повноваження Курінної ради старшини:
  • вирішує поточні питання управління діяльністю Організацією в період між Радами куреня;
  • готує питання для керівних рішень Організації;
  • приймає рішення про створення або ліквідацію підрозділів, відокремлених підрозділів;
  • збирається не рідше одного разу на 3 місяці;
  • приймає в члени Організації;
  • виключає з членів Організації;
  • надає статусу курінного товариша членові Організації;
  • погоджує або скасовує рішення Курінного отамана;
  • виключає зі свого складу членів старшини (не більше двох);
  • назначає наказних членів старшини замість виключених (не більше двох) до наступної Ради куреня;
  • повертає статус дієвого козака курінному товаришеві;
  • розглядає звернення та скарги від козаків;
  • приймає заяви про вихід із членів Організації.
 • Членами Курінної ради старшини є курінна старшина (основний склад):
  • Курінний отаман (Наказний отаман, якщо такий призначений Курінним отаманом);
  • Курінний писар;
  • Курінний хорунжий;
  • Курінний бунчужний;
  • Курінний суддя;
  • Курінний осавул;
  • Курінний обозний;
  • Курінний скарбничий;
  • Наказна старшина (якщо така призначена, але не більше двох осіб);
 • Також у роботі Курінної ради старшини можуть брати участь сотники, члени Курінної ради старійшин та керівники відокремлених підрозділів Організації (окрім ланкових), при цьому вони мають право голосу під час прийняття рішень на засіданнях Курінної ради старшини.
 • Засідання Курінної ради старшини вважається чинним, якщо на ньому присутні більше як половина його основного складу.
 • Курінна рада старшини приймає рішення простою більшістю.
 • Члени Курінної ради старшини можуть брати участь у роботі засідання за допомогою засобів зв’язку (телефон, Інтернет та інше). При цьому їхній голос повинен мати достатню гучність, щоб бути почутим та упізнаваним усіма особисто присутніми на Курінній раді старшини, інакше їхня участь не буде враховуватися.
 • Діяльність Курінної ради старшини також регламентує «Положенням про старшину та керівні органи ГО «Фастівський козацький курінь УК».
 • Загальні положення про курінну старшину.
  • Курінним старшиною (наказним старшиною) має право бути член Організації, який є дієвим козаком не менше 1 року (без перерви до моменту виборів) і досяг 23 років.
  • Старшина обирається Радою куреня прямим голосуванням строком на 3 роки із щорічним підтвердженням у січні кожного нового року.
  • Писар, осавул та суддя беруть участь у засіданні Суду козацької честі.
  • Кожен член старшини може бути замінений наказним старшиною, при цьому до назви його посади приставляється слово «наказний». Повноваження наказного старшини діють до скликання наступної Ради куреня, де буде обраного нового старшину.
 • Загальні завдання та обов’язки курінної старшини.
  • Визначають, планують, формують, здійснюють та координують всі види діяльності свого напрямку.
  • Представляють Організацію в органах державної влади та у взаємостосунках з іншими установами, організаціями в питаннях, що стосуються справ свого напрямку (із попереднім погодженням із Курінним отаманом).
  • Старшина за потреби/наказом готує проекти документів, що вимагають затвердження Радою куреня, чи Курінною радою старшини.
  • Звітують про свою діяльність на Раді куреня, яка відбувається у січні місяці кожного року.
  • За вимогою Курінного отамана, Курінної ради старшини, Суду козацької честі подають звіти про свою діяльність.
 • Загальні права старшини. Курінна старшина має право:
  • Діяти за дорученням Курінного отамана або Ради куреня чи Курінної ради старшини від імені всієї Організації.
  • Представляти Організацію в органах державної влади та у взаємостосунках із іншими установами, організаціями в питаннях, що стосуються справ свого напрямку (із попереднім погодженням із Курінним отаманом).
  • Вимагати від козаків будь-яку інформацію (в межах українського законодавства), пов’язану зі старшинською діяльністю.
  • В межах своєї компетенції проводити перевірки козацьких підрозділів та козацької старшини.
 • Курінна старшина, так само як і вся інша козацька старшина, в обов’язковому порядку вивчає та складає іспити з:
  • історії козацтва, козацьких звичаїв та культури;
  • статуту Організації;
  • законів, постанов, указів, розпоряджень, рішень, інших нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності Організації;
  • бойових мистецтв.
  • Іспити відбуваються у формі співбесіди за попередньо складеними питаннями з кожної дисципліни. Перелік питань затверджує Рада куреня або Курінна рада старшини.
 • Припинення повноважень курінного старшини:
  • по закінченню строку повноважень;
  • за власним бажанням;
  • в разі виходу із членів організації;
  • за рішенням Ради куреня;
  • за рішенням Курінної ради старшини (але не більше двох старшин із поточного складу Курінної ради старшини);
 • Наказний курінний старшина має ті ж права та обов’язки, що й курінна старшина.
 • Посадові повноваження старшини Організації затверджуються Радою куреня в «Положенні про старшину та керівні органи ГО «Фастівський козацький курінь УК».

Суд козацької честі

 • Суд козацької честі є товариським судовим органом Фастівського козацького куреня УК.
 • Курінний суддя Суду козацької честі обирається Радою куреня строком на три роки з дієвих козаків, які мають вищу юридичну освіту, є членами організації не менше 1 року та на момент обрання досягнули 23 років.
 • Суд козацької честі складається із курінного судді, курінного писаря, курінного осавула та двох козаків, які беруть участь у засіданні суду за проханням підсудного чи сторін – учасниць конфлікту.
 • Суд розглядає справу у двомісячний строк від початку розгляду.
 • Суд розглядає справу та ухвалює рішення на своїх засіданнях.
 • Головою Суду козацької честі є курінний суддя.
 • Курінний суддя оголошує ухвалені рішення на Курінній раді старшини або Раді куреня.

Рада старійшин куреня

 • Рада старійшин куреня є вищим моральним авторитетом у ГО «Фастівський козацький курінь УК», затверджується Радою куреня і діє на підставі «Положення про Раду старійшин ГО «Фастівський козацький курінь УК».
 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОСКАРЖЕННЯ ЇХНІХ РІШЕНЬ
 • Переглядати чи скасовувати рішення Ради куреня може виключно сама Рада куреня.
 • Рада куреня має право скасовувати чи переглядати будь-які рішення керівних органів Організації.
 • Контрольно-ревізійна комісія звітує про свою діяльність перед Радою куреня, зокрема у січні місяці кожного року.
 • Курінний отаман звітує про свою діяльність перед Радою куреня, яка відбувається у січні місяці кожного року.
 • Курінна рада старшини погоджує або скасовує рішення Курінного отамана.
 • Кожний курінний старшина звітує про свою діяльність перед Радою куреня, яка відбувається у січні місяці кожного року.
 • Будь-хто із козаків має право оскаржувати рішення керівних органів Організації до Курінної ради старшини, Ради куреня.
 • Рішення керівних органів підрозділів (відокремлених підрозділів) Організації спершу оскаржуються до Курінної ради старшини, а вже після цього можуть оскаржуватися на Раді куреня.
 • Порядок звітування та оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації відбувається відповідно до 7 глави цього статуту.
 1. КОЗАЦЬКІ ЗВАННЯ, ПОСАДИ ТА ОДНОСТРІЙ
 • Посада – це визначена структурою первинна системна одиниця козацької організації, на яку покладено встановлене цим Статутом, або відповідним положенням коло службових повноважень.
 • Козацьке звання – це звання, яке особисто отримує козак відповідно до посади, строку перебування у козацтві, освіти та заслуг перед державою та Організацією.
 • Члени Організації використовують однострій: парадний, польовий, український національний однострій.
 1. СИМВОЛІКА ОРГАНІЗАЦІЇ
 • Організація може використовувати власну символіку.
 • Символіка Організації затверджується Радою куреня та повинна відповідати її статутній діяльності.
 • Символіка Організації реєструється у порядку, визначеному законодавством України..
 1. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ
 • Кошти Організації складаються з внесків членів Організації, пожертвувань, добровільних внесків організацій, підприємств (юридичних осіб), фізичних осіб та інших джерел, які не заборонені законом.
 • Розміри вступних та членських внесків затверджує Рада куреня.
 • Внески належать Організації на праві власності.
 • Організація може мати у власності кошти, рухоме і нерухоме майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.
 • Курінний скарбничий організовує зібрання вступних та членських внесків в Організації.
 • Організація має право власності на кошти та майно, пожертвуване членами Організації, громадянами, підприємствами, громадянами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок їх коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
 • Організація веде облік результатів діяльності, бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на скарбничого (бухгалтера) Організації.
 • Організація та посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.
 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
  • Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться Радою куреня.
  • Про всі зміни та доповнення, внесені до Статуту, Організація повідомляє орган державної реєстрації в установленому законодавством порядку.
 2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
 • Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації за рішенням Ради куреня, відповідно до чинного законодавства.
 • Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
 1. ІНШІ ПИТАННЯ
 • У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Організація та її члени керуються чинним законодавством України.